ERHVERVSLEJERET

Hvad kan vi hjælpe dig med ?

Advokatfirmaet Hummelhof & Vrelits er eksperter inden for lejeret. Vi rådgiver om alle aspekter inden for erhvervslejeretten, herunder udarbejdelse og gennemgang af lejekontrakter, lejeregulering, opsigelser, sager ved boligretten m.v. 

Du er altid velkommen til at kontakte os pr. telefon eller e-mail for en uformel drøftelse af din sag, hvorefter vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

KONTAKT OS
BLIV KONTAKTET

Viden om erhvervslejeret

Inden for erhvervslejeretten gælder større aftalefrihed end den tilsvarende regulering af boliger, idet udlejer og lejer som udgangspunkt anses som to ligeværdige parter. Dog gælder der fortsat visse præceptive (ufravilige) regler, som har til formål at beskytte lejer, f.eks. begrænsningerne i udlejers adgang til at opsige lejemålet.

Erhvervslejemål reguleres primært af erhvervslejeloven, der gælder for lejemål indgået efter den 1. januar 2000. Loven har dog også virkning for lejemål indgået inden denne dato, men her kan visse regler i øvrig lovgivning, f.eks. lejeloven og erhvervslejereguleringsloven også fortsat finde anvendelse. 

Endvidere skal man have for øje, at erhvervslejeloven regulerer leje af lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse. Hvis der er tale om et lejemål, der både benyttes til beboelse og erhverv, må man se på, om lokalerne, der til henholdsvis beboelse og erhverv, er fysisk adskilte. Hvis dette er tilfældet, finder erhvervslejelovens regler om regulering af lejen anvendelse for så vidt angår erhvervsdelen, mens lejemålet i øvrigt er omfattet af boliglejelovgivningen. Hvis lokalerne ikke er fysisk adskilte, finder erhvervslejeloven ikke anvendelse på lejeforholdet.

Erhvervslejeloven indeholder en række udfyldende regler, som er gældende mellem parterne, selvom de ikke udtrykkeligt har taget stilling til spørgsmålet i lejekontrakten. Eksempelvis indeholder erhvervslejeloven regler på følgende områder:

  • Mulighed for regulering af lejen til markedslejen
  • Mangler ved det lejede
  • Fordeling af vedligeholdelsespligten
  • Lejers brug af det lejede
  • Betaling af leje samt betaling for varme, vand, el m.v.
  • Afståelse af lejemålet
  • Opsigelse, herunder erstatning og godtgørelse ved udlejers opsigelse
  • Ophævelse
  • Fraflytning af lejemålet

I modsætning til boliglejeretten, hvor lejekontrakten som oftest indgås på de autoriserede typeformularer, indgås der i erhvervslejeforhold i langt de fleste tilfælde en individuel erhvervslejekontrakt. Sammenholdt med, at parterne har stor grad af aftalefrihed, er det tilrådeligt, at lejekontrakten udarbejdes eller gennemgås af en professionel rådgiver. 

Scroll to Top