AGENT- OG FORHANDLERAFTALER

Hvad kan vi hjælpe dig med ?
KONTAKT

Advokatfirmaet Hummelhof & Vrelits bistår med den nødvendige juridiske rådgivning i forbindelse med agent- og forhandlerforhold, herunder strategi, kontraktudarbejdelse og ophør af samarbejdet. 

Du er altid velkommen til at kontakte os pr. telefon eller e-mail, hvis du har behov for rådgivning om agent- og forhandlerforhold. Du kan også vælge at benytte vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

Viden om agent- og forhandleraftaler

Agent- og forhandleraftaler kan være vigtige redskaber ved afsætning af varer og tjenesteydelser. En virksomheds succes på et marked afhænger således i høj grad af den strategi, der er lagt med hensyn til valg af afsætningskanaler.

Virksomheden kan i den forbindelse vælge selv at stå for markedsføring og foretage salg via egne ansatte. Alternativt kan virksomheden være repræsenteret på et dansk eller udenlandsk marked via selvstændigt virkende tredjemænd. Det kan f.eks. være handelsagenter, (ene-)forhandlere eller franchisetagere. Disse er nærmere beskrevet nedenfor. 

Agentaftalen

Handelsagenten er en person eller et selskab, som har påtaget sig for agenturgiverens regning at virke for salg eller køb af varer ved at indhente tilbud (ordrer) til agenturgiveren eller ved i agenturgiverens navn at indgå aftale herom. Handelsagenten handler således i agenturgiverens navn og for agenturgiverens regning og risiko. Det betyder bl.a., at handelsagenten ikke bliver part i indgåede købsaftaler. Handelsagenten hæfter af samme årsag ikke for mangler ved det solgte. 

Handelsagenten er en selvstændig erhvervsdrivende, der modtager provision for det udførte arbejde. Handesagenten er således ikke ansat hos agenturgiveren og dermed ikke beskyttet af ansættelsesretlige regler. Til gengæld er handelsagentens forhold reguleret af handelsagentloven, som bygger på et EU-direktiv. Handelsagentloven bestemmer bl.a., at agenten kan have krav på godtgørelse ved agenturaftalens ophør. Det kan være tilfældet, hvis agenten har skaffet agenturgiveren nye kunder eller en betydelig udvidelse af handlen med den eksisterende kundekreds. Denne samt andre regler i handelsagentloven kan ikke fraviges til skade for agenten, hvilket ofte kommer bag på agenturgiveren.

Forhandleraftalen

Forhandleren er karakteriseret ved at handle i eget navn og for egen regning. Når forhandleren køber produkter af en leverandør og videresælger disse til kunder, oppebærer forhandleren selv fortjenesten. Tilsvarende bærer forhandleren selv et eventuelt tab. Forhandleren kan endvidere have status af eneforhandler. Det er tilfældet, når forhandleren er tildelt en eksklusiv ret til at afsætte produktet inden for et givent område. Det kan også være aftalt, at han afstår fra at afsætte andre leverandørers produkter. Selvom forhandleren ikke har sin egen lov som handelsagenten, er der alligevel visse regler, som man skal være opmærksom på. Det gælder f.eks. de konkurrenceretlige regler.

Franchisekontrakten

Franchise hører under eneforhandleren, men med et på forhånd fastlagt koncept. Franchisekontrakten vil således typisk indeholde en mere indgående regulering af franchisetagerens virksomhed end eneforhandleraftalen. Dette bør til gengæld opvejes af, at der er tale om et gennemprøvet/succesrigt koncept. 

Scroll to Top