TVANGSFJERNELSE AF BØRN

GRATIS ADVOKATHJÆLP

Varsler kommunen tvangsfjernelse af dit barn, har du ret til vederlagsfri advokatassistance. Den samme ret har dit barn hvis det er fyldt 12 år.

Uanset om du har haft advokater før os, gennemgår vi gerne din sag fra bunden og læser tidligere afgørelser, psykologudtalelser, psykiatriske erklæringer, forældrerevne-undersøgelser fra ende til anden, hvis du vælger os ved genbehandling af din sag. Nye øjne på en sag, kan til tider være en fordel.

Det er uden betydning for os, hvor i landet du bor. Vi møder gerne for dig i børn- og ungeudvalgene eller i retten, hvad enten det er i Rønne, København, Sønderborg eller Aalborg.

KONTAKTPERSONER

Advokat Lasse Hummelhof Frandsen har tidligere blandt andet haft succes med at få tilkendt tortgørelse til 2 mindre børn i forbindelse med en sag om tvangsfjernelse.

Læs mere om omtalen af sagen i Randers Amtsavis ved at trykke her.

Advokat Kasper Fuhr Christensen har været formand for Randers Kommunes børn- og ungeudvalg, der bl.a. træffer afgørelse om tvangsanbringelser af børn og unge. Han har derfor en unik viden om, hvordan voteringen i udvalget foregår.

BLIV KONTAKTET

Tvangsfjernelse - hvad skal du gøre ?

Tvangsfjernelse af éns barn er vel det mest indgribende, du som forælder kan blive udsat for. Det er derfor vigtigt, at du hurtigt får juridisk rådgivning, hvis kommunen varsler tvangsfjernelse af dit barn.

Hummelhof & Vrelits er specialiseret inden for tvangsfjernelsessager. Vi har ved børn- og ungeudvalgene, Ankestyrelsen og byretterne over det meste af landet ført et stort antal sager omkring tvangsfjernelse af børn – ofte med stor succes.

Vi hjælper dig både forud for mødet i børn- og ungeudvalget og under selve mødet. Ligeledes bistår vi dig, hvis det efterfølgende skulle blive nødvendigt at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen eller byretten.

Hvis kommunen ikke har haft ret til at fjerne dit barn, kan du efter omstændighederne have ret til tortgodtgørelse. Vi gennemgår gerne mulighederne for at anlægge en sag omkring tortgodtgørelse imod kommunen.

Formandsafgørelser

Ofte vil en sag omkring tvangsfjernelse af et barn starte op med, at kommunen beder formanden for børn- og ungeudvalget om at træffe en såkaldt ”formandsbeslutning”. Formanden for børn- og ungeudvalget kan træffe afgørelse om tvangsfjernelse af et barn, hvis hensynet til barnet eller den unges øjeblikkelige behov ikke kan afvente, at sagen behandles i børn- og ungeudvalget.

Du skal inden for 24 timer efter, at kommunen har fjernet dit barn, have en skriftlig meddelelse herom. Denne skal indeholde en begrundelse for afgørelsen.

En sådan ”formandsbeslutning” skal snarest muligt og senest inden 7 dage efter iværksættelsen forelægges børn- og ungeudvalget. Dette gælder, uanset om kommunen i den mellemliggende periode har hjemgivet dit barn. Et sådanne møde omtales ofte som et såkaldt ”7-dages møde”. 

Månedsmøde

Hvis dit barn blev fjernet ved en ”formandsbeslutning”, og børn- og ungeudvalget efterfølgende har godkendt formandens beslutning, skal spørgsmålet om dit barns fortsatte tvangsfjernelse indbringes for børn- og ungeudvalget inden for 1 måned fra beslutningen. Dette møde omtales undertiden som et ”månedsmøde”.

Det er meget vigtigt, at du i mellemtiden drøfter sagen med din advokat. Det bør drøftes, hvordan du strategisk bedst handler i den måned, der går mellem 7-dages mødet og månedsmødet. Vi vil kunne rådgive om, hvordan du skal agere for at øge chancen for, at dit barn bliver hjemgivet.

Hvad enten du har anvendt Hummelhof & Vrelits eller ej, vil vi kunne hjælpe dig før og under månedsmødet. Vi vil således kunne hjælpe dig i den mellemliggende periode frem til månedsmødet. I fællesskab finder vi frem til, hvordan du øger chancerne for at få dit barn hjemgivet på månedsmødet.

Retssag mod kommunen

Har du brugt os som advokat, og vinder vi sagen, kan du efter omstændighederne have ret til tortgodtgørelse. Vi rådgiver gratis om mulighederne for at sagsøge kommunen med henblik på at få tortgodtgørelse til dig og dit barn for uberettiget tvangsfjernelse.

Advokat Lasse Hummelhof Frandsen har tidligere blandt andet haft succes med at få tilkendt tortgodtgørelse til 2 mindre børn. Børnene var uberettiget tvangsfjernet i 5 dage og fik 4.000 kr. hver i godtgørelse. Kommunen blev derudover dømt til at betale sagens omkostninger. 

Læs mere om omtalen af sagen i Randers Amtsavis ved at trykke her.

Vurderer vi, at du eller dit barn har mulighed for at opnå tortgodtgørelse, rejser vi kravet over for kommunen. Kan der ikke opnås enighed, hjælper vi dig med at søge fri proces til en erstatningssag imod kommunen.

Scroll to Top