LEJERET

Hvad kan vi hjælpe dig med ?

Advokatfirmaet Hummelhof & Vrelits er eksperter inden for lejeret. Vi rådgiver således om alle aspekter inden for lejeretten, herunder udarbejdelse og gennemgang af lejekontrakter, lejereguleringer, opsigelser m.v. 

Endvidere har vi stor erfaringen inden for huslejenævns- og boligretssager. Således har Lasse Hummelhof Frandsen ført flere retssager, som efterfølgende er blevet trykt i Ugeskrift for Retsvæsen grundet deres principielle karakter.

KONTAKT OS
Advokatfuldmægtig Emil Janner Nielsen

Emil Janner Nielsen

Advokatfuldmægtig

BLIV KONTAKTET

Viden om lejeret

Lejeret er et relativt komplekst retsområde, hvor man som lejer eller udlejer ofte har behov for rådgivning. Baggrunden for dette skal bl.a. findes i, at lejelovgivningen indeholder en lang række præceptive (ufravigelige) regler, som har til formål at beskytte lejer. Endvidere er den nuværende lejelovgivningen et resultat af adskillige lovrevisioner gennem tiden, således at reglerne bærer tydeligt præg af knopskydning.

Inden for boliglejeretten er der navnlig to hovedlove, som man skal være opmærksom på; det være sig lejeloven og boligreguleringsloven.

Lejeloven

Lejeloven gælder som udgangspunkt for al privat udlejning af boliger. Til gengæld omfatter loven ikke udlejning af almene boliger og udlejning af erhvervslokaler (loven finder dog helt eller delvist anvendelse, når lejemålet både omfatter bolig og erhverv, såkaldt “blandede lejemål”).

Lejeloven indeholder en række udfyldende regler, som er gældende mellem parterne, selvom de ikke udtrykkeligt har taget stilling til spørgsmålet i lejekontrakten. Dertil kommer som nævnt, at en stor del af reglerne er ufravigelige, således at de ikke kan fraviges til skade for lejer. Eksempelvis indeholder lejeloven ufravigelige regler om huslejeregulering, opsigelse og ophævelse af lejemålet.

Et andet eksempel på lejelovens ufravigelige regler er, at der alene må anvendes autoriserede blanketter. Fra og med den 1. oktober 2015 har den eneste autoriserede blanket været Typeformular A, 9. udgave (blanketten har været autoriseret fra den 1. juli 2015 og afløste Typeformular A, 8. udgave, der kunne anvendes frem til den 1. oktober 2015). Såfremt der anvendes en forkert blanket, kan det medføre ugyldighed for visse af lejekontraktens bestemmelser.

Af øvrige forhold, som reguleres i lejeloven, kan bl.a. nævnes følgende, idet opregningen ikke er udtømmende:

  • Mangler ved det lejede
  • Fordeling af vedligeholdelsespligten
  • Lejers brug af det lejede
  • Betaling af leje samt betaling for varme, vand, el m.v.
  • Forbedringer
  • Fremleje
  • Opsigelse
  • Ophævelse
  • Fraflytning af lejemålet

Boligreguleringsloven

Parallelt med lejeloven gælder lov om midlertidig regulering af boligforholdene (boligreguleringsloven) i de kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet, at loven skal være gældende. Dette er tilfældet i de fleste større kommuner. Boligreguleringsloven indeholder bl.a. regler om lejeregulering og erstatter de tilsvarende regler i lejeloven helt eller delvist. F.eks. findes reglerne om omkostningsbestemt leje i boligreguleringsloven.

Huslejenævn og boligret

Lejeretten er et retsområde, hvor der relativt ofte forekommer tvister mellem parterne. En del af disse tvister kan behandles af de kommunale huslejenævn (og for Københavns vedkommende også af ankenævnet). Huslejenævnets afgørelser kan indbringes for boligretten, ligesom boligretten vil kunne behandle tvister uden for Huslejenævnets kompetence. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at der gælder en frist på 4 uger for at indbringe en huslejenævnsafgørelse for boligretten.

Scroll to Top