UDLÆNDINGERET

PRISER*

Pris aftales altid på baggrund af den konkrete sag.

Vejledende priseksempler
Familiesammenføring 12.000 kr. inkl. moms
Arbejds- og opholdstilladelse 7.750 kr. inkl. moms

Ovenstående er eksempler, hvor vi står for al kommunikation til og fra myndigheden.

I sager om asyl, hvor der meddeles afslag, vil ansøgeren i langt de fleste tilfælde have ret til en advokat efter eget valg. Regningen betales af det offentlige. 

For så vidt angår retssager, vil vi altid undersøge muligheder for fri proces og retshjælp fra forsikring. Kontakt os for et konkret tilbud.

KONTAKTPERSON
BLIV KONTAKTET

Viden om udlændingeret

Udlændingeretten er kompleks, blandt andet fordi den er præget af to modsatrettede tendenser.

På den side forsøger Folketinget og regeringen på de fleste områder at gøre det sværere og sværere at få tilladelse til at opholde sig her i landet. På den anden side sætter EU-retten og Danmarks internationale forpligtelser – herunder især Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) – stadigt flere og snævrere grænser for regeringen og lovgivers muligheder for at stramme kravene.

Selv om kravene i dansk lovgivning strammes, begrænses virkningerne af stramningerne i et vist omfang af retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU-Domstolen samt den stigende betydning af FN’s menneskerettighedskonventioner, herunder især handicapkonventionen og børnekonventionen.

Det er vores erfaring, at udlændingemyndighederne kun i ringe grad gør ansøgere opmærksomme på de muligheder, som den internationale retsudvikling skaber. Det er især et problem, at ansøgere ikke får at vide, hvilke oplysninger der skal fremlægges, hvis international ret skal påberåbes.

Derfor forekommer det desværre, at ansøgere får afslag, fordi de ikke får fremlagt de oplysninger, der er nødvendige for at påberåbe international ret.

På den baggrund har vi vundet mange klagesager, hvor ansøgeren ikke var repræsenteret af advokat i første instans.

Vi har stor erfaring med at repræsentere ansøgere over for såvel Udlændingestyrelsen, Udlændingenævnet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration og Flygtningenævnet samt at føre sager om udlændingeretlige spørgsmål i retten.

Vi yder bistand i alle sager på det udlændingeretlige område, herunder familiesammenføring, arbejds- og opholdstilladelse og asylsager.

Scroll to Top